Subprogramul FIV/ET

Beneficiarii subprogramului

Cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepționale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical.

Criteriile de eligibilitate

Pentru includerea în subprogram sunt următoarele:

 1. cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta;
 2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
 4. vârsta femeii cuprinsă între 24 și 40 de ani;
 5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 și 25;
 6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

Procedura de includere în subprogram a beneficiarilor eligibili:

 1. cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unitățile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:

1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:

datele de identificare a membrilor cuplului: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, data emiterii acestuia și unitatea emitentă;

 • Adresa de domiciliu;
 • Numărul de telefon mobil;
 • Adresa de corespondență;

1.2. Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

1.3. Adeverințe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

1.4. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălțimea, greutatea și indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.5. Documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.11 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta;

1.6. Un document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexă, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.7. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unități sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declarație se consemnează în mod obligatoriu aserțiunea “Sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declarație sunt corecte și complete. ”

1.8. Opis al documentelor dosarului;

Descarcă Opis
 1. Registratorul medical verifică existența tuturor documentelor în dosar conform opisului, confruntă copiile actelor de identitate cu documentele originale și atestă prin semnătură conformitatea;
 2. Dosarul complet care cuprinde toate documentele prevăzute la punctul 1 se înregistrează în ordine cronologică într-un registru de evidență al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, întocmit, completat, păstrat și arhivat de către unitatea sanitară; numărul de înregistrare atribuit de unitatea sanitară pentru dosarul depus se comunică în scris solicitanților;
 1. Dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a unității sanitare care se întrunește în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă. Componența comisiei este stabilită prin decizia reprezentantului legal al unității sanitare și va avea cel puțin trei membri dintre care un medic de specialitate obstetrică-ginecologie cu competență sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilității cuplului și reproducerii umane asistate medical și un embriolog cu atestare europeană în domeniu. Rezultatul evaluării dosarelor se consemnează într-un proces-verbal care, după semnarea de toți membrii prezenți ai comisiei, se înregistrează și se păstrează la sediul unității sanitare.
 2. Comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condițiile de legalitate prevăzute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor și în limita fondurilor disponibile pentru această destinație. În situația în care solicitările de includere în subprogramul
 3. FIV/ET depășesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de așteptare care se înregistrează și se păstrează la sediul unității sanitare. Lista se actualizează periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor încadrabile într-una din următoarele situații:
 • Cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
 • Nu a fost inițiat protocolul de stimulare ovariană în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului în subprogram la unitatea sanitară;
 • Cuplul a renunțat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea în scris a unității sanitare;
 • Rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris la adresa de corespondență consemnată în cuprinsul cererii prevăzute la punctul 1, după cum urmează:

a) dosar aprobat cu menționarea datei programării pentru inițierea procedurii de FIV/ET;

b) dosar aprobat și înscris în lista de așteptare cu specificarea numărului de ordine; în situația în care fondurile alocate permit inițierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitară înștiințează cuplul solicitant asupra datei programării;

c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.

Comunicarea rezultatului evaluării dosarului se realizează în forma unei decizii semnate de membrii comisiei și contrasemnate de reprezentantul legal al unității sanitare ori de către împuternicitul acestuia. Decizia se înregistrează în registrul de evidență al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului se datează și se aplică ștampila unității sanitare.

Copia deciziei și confirmarea transmiterii acesteia se păstrează și se arhivează la unitatea sanitară.

 1. în situația în care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii de FIV/ET nu este inițiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la unitatea sanitară, decizia își pierde valabilitatea.

Setul minim de investigatii paraclinice necesare pentru includerea in subprogramul FIV/ET

Setul minim de investigatii paraclinice efectuate la femei

1. In ultimele 3 luni

Markeri endocrini:

TSH
Prolactina

Investigatii imunologice pentru boli infectioase:

Ag Chlamydia
Ag Mycoplasme

Examinari microbiologice: Cultura secretie col uterin

Examinari imagistice medicale:

Histeroscopie sau sonohisterografie
Ecografie transvaginala

2. In ultimele 6 luni

Markeri endocrini: AMH

Investigatii imunologice pentru boli infectioase:

Anti HIV
Ac HCV
Ac HBc
Ag HBs
VDRL sau TPHA

3. In ultimele 12 luni

Investigatii hematologice:

APTT
Hemoleucograma
Fibrinogenemie

Investigatii biochimice:

Creatina serica
Uree serica
Glicemie
TGO si TGP

Investigatii imunologice pentru boli infectioase:

CMV IgG
Toxoplasma IgM si IgG
Varicela IgG
Rubeola IgG
Herpes IgG

Examinari citologice: Frotiu cervical Babes-Papanicolau

4. Fara limita de timp

Investigatii hematologice:

Grup de sange
Rh

Costuri adiționale suportate de pacienții acceptați în Subprogramul Național FIV/ET 2016

 1. Activitățile specifice Subprogramului Național FIV/ET decontate de Ministerul Sănătății în cadrul programului sunt:
 • prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz,
 • procesarea spermei în vederea procedurii FIV/ICSI/IMSI,
 • inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană,
 • cultivarea embrionilor 72 de ore,
 • embriotransferul,
 • monitorizarea evoluției cazului (efectuarea testului seric β HCG după două săptămâni de la transferul embrionar, consult gynecologic și ecografic, la 6 săptămâni de la inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană, dacă testul β HCG este negative, monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la inseminarea ovocitelor, dacă testul β HCG este pozitiv).

Extinderea culturii embrionilor de la 72 de h la blastocist este procedură implicită în protocolul de lucru al clinicii noastre, motiv pentru care se aplică la toate cazurile cu excepția celor la care nu există indicații medicale. Această procedură este inclusă în costurile totale ale procedurii.

 1. Activitățile anterioare procedurilor specifice din Subprogram (evaluarea dosarului, consultația preliminară, stabilirea schemei de stimulare, monitorizarea ecografică a tratamentului de stimulare ovariană) sunt tarifate cu suma de 600 de lei.
 2. Anestezia generală (inclusiv consultul preanestezie) în vederea prelevării ovocitelor prin puncție ovariană și recuperarea post procedură (inclusiv medicația) sunt tarifate cu suma de 1.000 de lei.
 3. Consilierea psihologică este tarifată cu suma de 100 de lei.
 4. Procedura ICSI (injecție intracitoplasmatică de spermă) este tarifată cu suma de 1.000 de lei, iar procedura IMSI (injecție intracitoplasmatică de spermă selectată morfologic) este tarifată cu 1.500 de lei (dacă există indicație medicală).
 5. Selectarea embrionilor pe criterii morfologice prin tehnologie timelapse-embryoscope este tarifată cu 500 de lei (la cazurile la care se poate aplica).
 6. Pentru celelalte proceduri (analize hormonale, criogenare, criostocare, assisted hatching, PGS, PGD) tarifele ramân nemodificate.

Setul minim de investigatii paraclinice necesare pentru includerea in subprogramul FIV/ET

Setul minim de investigatii paraclinice efectuate la barbati

1. In ultimele 6 luni

Examinari microbiologice:

Spermograma – efectuata in unitatea sanitara la care a depus dosarul
Spermocultura

2. Fara limita de timp

Investigatii hematologice:

Grup de sange
Rh
Descarca lista analize necesare

Echipa medicală implicată în Subprogramul Național FIV/ET

Dr. Bogdan Doroftei

Coordonator Origyn Fertility Center, Medic primar obstetrică – ginecologie cu supraspecializare RUA

Dr. Oana Rosin

Medic primar obstetrică – ginecologie

Dr. Gabriela Simionescu

Medic specialist obstetrică – ginecologie

Simona Cumpătă

Embriolog sef

Smaranda Alexoaei

Psiholog

Adelina Nazare

Asistentă medicală

Larisa Cojocariu

Asistentă medicală

Laura Logofatu

Asistentă medicală

Maria Munteanu

Asistentă medicală

Simona Chirila

Asistentă medicală

Bugetul alocat către SC FERTIGYN SRL în cursul anului 2019, pentru desfășurarea Subprogramului Național FIV/ET prin contractul încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași este de 424 500 de lei.

Bugetul alocat către SC FERTIGYN SRL în cursul anului 2018, pentru desfășurarea Subprogramului Național FIV/ET prin contractul încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași este de 433 000 de lei.

2018

LunaDosare depuseDosare aprobateDosare neaprobateDosare în așteptareProceduri FIV efectuateCazuri monitorizate până la 6 săptămâni
IANUARIE440000
FEBRUARIE660000
MARTIE12120030
APRILIE10100051
MAI131300122
IUNIE131300811
IULIE8800142
AUGUST3300129
SEPTEMBRIE110095
OCTOMBRIE000045
NOIEMBRIE000034
TOTAL7070007039

Bugetul alocat către SC FERTIGYN SRL în cursul anului 2017, pentru desfășurarea Subprogramului Național FIV/ET prin contractul încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași este de 402 000 de lei.

2017

LunaDosare depuseDosare aprobateDosare neaprobateDosare în așteptareProceduri FIV efectuateCazuri monitorizate până la 6 săptămâni
IANUARIE000000
FEBRUARIE000000
MARTIE000000
APRILIE660000
MAI16160030
IUNIE12120041
IULIE5500150
AUGUST4400110
TOTAL4343002311

Bugetul alocat către SC FERTIGYN SRL în cursul anului 2016, pentru desfășurarea Subprogramului Național FIV/ET prin contractul încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași a fost de 310 000 de lei.

2016

LunaDosare depuseDosare aprobateDosare neaprobateDosare în așteptareProceduri FIV efectuateCazuri monitorizate până la 6 săptămâni
APRILIE000000
MAI110010
IUNIE220010
IULIE000000
AUGUST660011
SEPTEMBRIE18180041
OCTOMBRIE17161063
NOIEMBRIE6600164
DECEMBRIE000191722
TOTAL50491194731
+ Beneficiari
Conditii de Eligibilitate

Beneficiarii subprogramului

Cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepționale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical.

Criteriile de eligibilitate

Pentru includerea în subprogram sunt următoarele:

 1. cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta;
 2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
 4. vârsta femeii cuprinsă între 24 și 40 de ani;
 5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 și 25;
 6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

+ Acte Necesare
Inscrierea si Analiza Dosarelor

Procedura de includere în subprogram a beneficiarilor eligibili:

 1. cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unitățile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:

1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:

datele de identificare a membrilor cuplului: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, data emiterii acestuia și unitatea emitentă;

 • Adresa de domiciliu;
 • Numărul de telefon mobil;
 • Adresa de corespondență;

1.2. Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

1.3. Adeverințe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

1.4. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălțimea, greutatea și indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.5. Documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.11 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta;

1.6. Un document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexă, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.7. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unități sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declarație se consemnează în mod obligatoriu aserțiunea “Sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declarație sunt corecte și complete. ”

1.8. Opis al documentelor dosarului;

Descarcă Opis
 1. Registratorul medical verifică existența tuturor documentelor în dosar conform opisului, confruntă copiile actelor de identitate cu documentele originale și atestă prin semnătură conformitatea;
 2. Dosarul complet care cuprinde toate documentele prevăzute la punctul 1 se înregistrează în ordine cronologică într-un registru de evidență al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, întocmit, completat, păstrat și arhivat de către unitatea sanitară; numărul de înregistrare atribuit de unitatea sanitară pentru dosarul depus se comunică în scris solicitanților;
 1. Dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a unității sanitare care se întrunește în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă. Componența comisiei este stabilită prin decizia reprezentantului legal al unității sanitare și va avea cel puțin trei membri dintre care un medic de specialitate obstetrică-ginecologie cu competență sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilității cuplului și reproducerii umane asistate medical și un embriolog cu atestare europeană în domeniu. Rezultatul evaluării dosarelor se consemnează într-un proces-verbal care, după semnarea de toți membrii prezenți ai comisiei, se înregistrează și se păstrează la sediul unității sanitare.
 2. Comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condițiile de legalitate prevăzute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor și în limita fondurilor disponibile pentru această destinație. În situația în care solicitările de includere în subprogramul
 3. FIV/ET depășesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de așteptare care se înregistrează și se păstrează la sediul unității sanitare. Lista se actualizează periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor încadrabile într-una din următoarele situații:
 • Cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
 • Nu a fost inițiat protocolul de stimulare ovariană în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului în subprogram la unitatea sanitară;
 • Cuplul a renunțat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea în scris a unității sanitare;
 • Rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris la adresa de corespondență consemnată în cuprinsul cererii prevăzute la punctul 1, după cum urmează:

a) dosar aprobat cu menționarea datei programării pentru inițierea procedurii de FIV/ET;

b) dosar aprobat și înscris în lista de așteptare cu specificarea numărului de ordine; în situația în care fondurile alocate permit inițierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitară înștiințează cuplul solicitant asupra datei programării;

c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.

Comunicarea rezultatului evaluării dosarului se realizează în forma unei decizii semnate de membrii comisiei și contrasemnate de reprezentantul legal al unității sanitare ori de către împuternicitul acestuia. Decizia se înregistrează în registrul de evidență al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului se datează și se aplică ștampila unității sanitare.

Copia deciziei și confirmarea transmiterii acesteia se păstrează și se arhivează la unitatea sanitară.

 1. în situația în care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii de FIV/ET nu este inițiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la unitatea sanitară, decizia își pierde valabilitatea.
+ Set Minim de Analize
Tarife

Setul minim de investigatii paraclinice necesare pentru includerea in subprogramul FIV/ET

Setul minim de investigatii paraclinice efectuate la femei

1. In ultimele 3 luni

Markeri endocrini:

TSH
Prolactina

Investigatii imunologice pentru boli infectioase:

Ag Chlamydia
Ag Mycoplasme

Examinari microbiologice: Cultura secretie col uterin

Examinari imagistice medicale:

Histeroscopie sau sonohisterografie
Ecografie transvaginala

2. In ultimele 6 luni

Markeri endocrini: AMH

Investigatii imunologice pentru boli infectioase:

Anti HIV
Ac HCV
Ac HBc
Ag HBs
VDRL sau TPHA

3. In ultimele 12 luni

Investigatii hematologice:

APTT
Hemoleucograma
Fibrinogenemie

Investigatii biochimice:

Creatina serica
Uree serica
Glicemie
TGO si TGP

Investigatii imunologice pentru boli infectioase:

CMV IgG
Toxoplasma IgM si IgG
Varicela IgG
Rubeola IgG
Herpes IgG

Examinari citologice: Frotiu cervical Babes-Papanicolau

4. Fara limita de timp

Investigatii hematologice:

Grup de sange
Rh

Costuri adiționale suportate de pacienții acceptați în Subprogramul Național FIV/ET 2016

 1. Activitățile specifice Subprogramului Național FIV/ET decontate de Ministerul Sănătății în cadrul programului sunt:
 • prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz,
 • procesarea spermei în vederea procedurii FIV/ICSI/IMSI,
 • inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană,
 • cultivarea embrionilor 72 de ore,
 • embriotransferul,
 • monitorizarea evoluției cazului (efectuarea testului seric β HCG după două săptămâni de la transferul embrionar, consult gynecologic și ecografic, la 6 săptămâni de la inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană, dacă testul β HCG este negative, monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la inseminarea ovocitelor, dacă testul β HCG este pozitiv).

Extinderea culturii embrionilor de la 72 de h la blastocist este procedură implicită în protocolul de lucru al clinicii noastre, motiv pentru care se aplică la toate cazurile cu excepția celor la care nu există indicații medicale. Această procedură este inclusă în costurile totale ale procedurii.

 1. Activitățile anterioare procedurilor specifice din Subprogram (evaluarea dosarului, consultația preliminară, stabilirea schemei de stimulare, monitorizarea ecografică a tratamentului de stimulare ovariană) sunt tarifate cu suma de 600 de lei.
 2. Anestezia generală (inclusiv consultul preanestezie) în vederea prelevării ovocitelor prin puncție ovariană și recuperarea post procedură (inclusiv medicația) sunt tarifate cu suma de 1.000 de lei.
 3. Consilierea psihologică este tarifată cu suma de 100 de lei.
 4. Procedura ICSI (injecție intracitoplasmatică de spermă) este tarifată cu suma de 1.000 de lei, iar procedura IMSI (injecție intracitoplasmatică de spermă selectată morfologic) este tarifată cu 1.500 de lei (dacă există indicație medicală).
 5. Selectarea embrionilor pe criterii morfologice prin tehnologie timelapse-embryoscope este tarifată cu 500 de lei (la cazurile la care se poate aplica).
 6. Pentru celelalte proceduri (analize hormonale, criogenare, criostocare, assisted hatching, PGS, PGD) tarifele ramân nemodificate.

Setul minim de investigatii paraclinice necesare pentru includerea in subprogramul FIV/ET

Setul minim de investigatii paraclinice efectuate la barbati

1. In ultimele 6 luni

Examinari microbiologice:

Spermograma – efectuata in unitatea sanitara la care a depus dosarul
Spermocultura

2. Fara limita de timp

Investigatii hematologice:

Grup de sange
Rh
Descarca lista analize necesare
+ Echipa Medicala

Echipa medicală implicată în Subprogramul Național FIV/ET

Dr. Bogdan Doroftei

Coordonator Origyn Fertility Center, Medic primar obstetrică – ginecologie cu supraspecializare RUA

Dr. Oana Rosin

Medic primar obstetrică – ginecologie

Dr. Gabriela Simionescu

Medic specialist obstetrică – ginecologie

Simona Cumpătă

Embriolog sef

Smaranda Alexoaei

Psiholog

Adelina Nazare

Asistentă medicală

Larisa Cojocariu

Asistentă medicală

Laura Logofatu

Asistentă medicală

Maria Munteanu

Asistentă medicală

Simona Chirila

Asistentă medicală
+ Buget si Date Statistice

Bugetul alocat către SC FERTIGYN SRL în cursul anului 2019, pentru desfășurarea Subprogramului Național FIV/ET prin contractul încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași este de 424 500 de lei.

Bugetul alocat către SC FERTIGYN SRL în cursul anului 2018, pentru desfășurarea Subprogramului Național FIV/ET prin contractul încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași este de 433 000 de lei.

2018

LunaDosare depuseDosare aprobateDosare neaprobateDosare în așteptareProceduri FIV efectuateCazuri monitorizate până la 6 săptămâni
IANUARIE440000
FEBRUARIE660000
MARTIE12120030
APRILIE10100051
MAI131300122
IUNIE131300811
IULIE8800142
AUGUST3300129
SEPTEMBRIE110095
OCTOMBRIE000045
NOIEMBRIE000034
TOTAL7070007039

Bugetul alocat către SC FERTIGYN SRL în cursul anului 2017, pentru desfășurarea Subprogramului Național FIV/ET prin contractul încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași este de 402 000 de lei.

2017

LunaDosare depuseDosare aprobateDosare neaprobateDosare în așteptareProceduri FIV efectuateCazuri monitorizate până la 6 săptămâni
IANUARIE000000
FEBRUARIE000000
MARTIE000000
APRILIE660000
MAI16160030
IUNIE12120041
IULIE5500150
AUGUST4400110
TOTAL4343002311

Bugetul alocat către SC FERTIGYN SRL în cursul anului 2016, pentru desfășurarea Subprogramului Național FIV/ET prin contractul încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași a fost de 310 000 de lei.

2016

LunaDosare depuseDosare aprobateDosare neaprobateDosare în așteptareProceduri FIV efectuateCazuri monitorizate până la 6 săptămâni
APRILIE000000
MAI110010
IUNIE220010
IULIE000000
AUGUST660011
SEPTEMBRIE18180041
OCTOMBRIE17161063
NOIEMBRIE6600164
DECEMBRIE000191722
TOTAL50491194731